Vad är skolpsykologi?

PFL har haft en fullspäckad höst med nya uppdrag i olika skolor (b.la Metapontum, Norrtälje kommun, Värmdö tekniska gymnasium) där vi på olika sätt arbetat för att förebygga och främja barns utveckling, samt utrett och föreläst.

En frågeställning som ofta blivit aktuell på skolorna är själva grundfrågan: Vad är en skolpsykologs uppdrag egentligen? Detta inlägg kommer att innehålla lite om hur skolpsykologin skiljer sig ut från olika grenar av psykologiska tjänster.

Skolpsykologin infördes mellan 1940-1950 i Sverige och skolpsykologen skulle hjälpa till med att utreda individers egna förutsättningar för lärande och att skolarbetet och hanterandet av eleverna kunde differentieras från normalsammanhang. Elever som bedömdes ha speciella behov exkluderades från normalundervisningen. att utreda individers förutsättningar och rådgiva i handhavandet av dessa elever är fortfarande en del av skolpsykologens uppgifter, men teorier, metoder och tester har naturligtvis utvecklats och förändrats och skolpsykologerna är nu rådgivande för inkludering istället för exkludering. Dessutom ska skolpsykologen nu även verka för att förebygga psykisk ohälsa och svårigheter med måluppfyllnad hos eleverna.

Kliniska psykologer inom psykiatrin förutsätts bedöma och behandla psykisk ohälsa samt utföra olika typer av utredningar exempelvis neuropsykiatriska sådana. Skolpsykologers uppdrag å andra sidan har ej tyngdpunkten på behandling, diagnosticering eller utredning av psykiatriska frågeställningar. Skolpsykologer gör heller (nästan)aldrig neuropsykiatriska utredningar, då det tillfaller psykiatrisk diagnostik.

Dock påverkar en individs psykiska hälsa skolpsykologins uppdrag på så vis att elever med psykisk ohälsa ofta måste ses som en faktor i anpassningar stöd etc. Psykiatrins uppdrag påverkas i sin tur ofta av skolpsykologers uppdrag då elevers psykiska hälsa påverkas positivt av måluppfyllnad och en känsla av kompetens i skolan. Allt detta gör att samverkan naturligtvis är är en win-win situation för alla inblandade parter.
image

Skolpsykologer kan ge stödsamtal som ej är behandlande utan mer av en rådgivande och stöttande art. Psykologen, kan med sin utbildning, även bedöma mer detaljerat om vidare remisser till ex psykiatrin bör utgå.

Den största skillnaden mellan skolpsykologi och psykiatri är att skolpsykologer arbetar för måluppfyllnad och utveckling inom skolan, samt att främja det friska, medan psykiatrin ofta arbetar med individer som redan tillskansat sig psykisk ohälsa. Dessutom arbetar skolpsykologen ofta via lärare/kollegium för att uppnå gynnsamma effekter för eleverna. Nästan alltid blir det även gynnsamma effekter för lärarna själva, vilka känner att det kan tillskansa sig ny kontroll över situationer som de förut upplevt låga nivåer av kontroll i. Dessutom kommer sannolikt många ”spillover” effekter i form av främjar psykisk hälsa genom skolpsykologers insatser.

Vidare kan skolpsykologer ofta arbeta med organisatoriska upplägg ang elevhälsa och andra typer av organisationsfrågor och bistå rektorn i detta arbete.

//PFL-GÄNGET

Källor:
Skolpsykologins historia, Inger Palmer, psykologforbundet.se

School, Learning and Mental Health A systematic review”(Gustafsson et. al 2010)

Skollag (2010:800)

Annonser